Skip to content

Faglig tilgang

KAT - Kognitiv tilgang

MI - Motiverende samtale

MK - Metakognitiv tilgang

Valg af metode​r

Kognitiv terapi har i mange år været anerkendt og implementeret i det offentlige behandlingssystem i Danmark, herunder psykiatrien. Den kognitive terapi har udviklet sig gennem årene, bl.a. ift. at arbejde med psykoedukation, ACT (acceptance and commitment therapy), Mindfulness mv.

I Egebo, har vi gennem årene taget den kognitive tilgang til os, da principperne og metoderne i tilgangen giver mening i arbejdet med vores målgruppe.  Metoden er brugbar inden for et bredt spektrum af diagnoser. Eksempelvis depression, angst og ADHD.

Det handler særligt om, at hjælpe borgerne med at leve med de psykiske udfordringer de har og bruge metoden til at ændre opfattelser, følelser og symptomer der vanskeliggør deres hverdag. Metoden hjælper borgerne med at udvikle og tillære sig nye handle-­‐ og tankemønstre, så de i højere grad kan leve et trygt og selvstændigt liv, med øget livsglæde og gejst.

MI er en samtalemetode, der bruges til at styrke en persons egen motivation og forpligtelse overfor forandring. Efter 30 års empiriske studier har MI vist sig at være en succesfuld evidensbaseret metode til at facilitere positive forandringer. Der ses måske også derfor en øget tendens til at metoden bruges på sundhedsområdet. Metoden giver intervieweren (den pædagogiske medarbejder) mulighed for at arbejde med borgeren i mange forskellige sammenhænge og situationer.  Et vigtigt aspekt i MI handler om hvordan medarbejderen har den rette indstilling og rolle, i forhold til at øge chancen for positive forandringer hos borgeren.  

Arbejdet med kognitiv terapi kan være ret udfordrende for borgeren. Det fordrer forandringer på områder, der i fortiden har været svære for borgeren at ændre på.  Dette er grunden til at MI rent faktisk kan ´lette´arbejdet med KAT (kognitiv adfærdsterapi), ved at opbygge borgerens egen motivation til at gøre det hårde arbejde. Disse to metoder spiller derfor godt sammen. Derudover supplerer MI metoden medarbejderne med  førnævnte viden om effekten af de relationelle aspekter, i de situationer hvor der arbejdes med kognitiv adfærdsterapi og motivation. 

En tilgang baseret på recovery og rehabilitering

​I Egebo skal tilgangen desuden være baseret på recovery og rehabilitering. ​Recovery handler om den enkelte borgeres personlige og unikke proces, der muliggør at leve et tilfredsstillende og håbefuldt liv, selv med de begrænsninger, der er forårsaget af sygdom. Recovery handler om, at hjælpe borgeren til at værne om og udvikle håb, drømme og ønsker for fremtiden. At øge livskvaliteten og oplevelsen af mening.

Rehabilitering handler om det Egebo gør, i samarbejde med borgeren for at styrke borgerens recovery proces og retning mod indfrielse af håb, drømme og ønsker for fremtiden. Rehabiliteringen i Egebo skal styrkes og være en bevidst del af al aktivitet i indsatsen og for tilrettelæggelsen af overgangen mellem tilbuddene. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabiliteringen baseres på borgerens hele livssituation, og beslutningerne består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.

​Følgende citat vedrørende Recovery opsummerer kort essensen af tænkningen: …”at man kan komme sig, at der er håb om en god fremtid. Tænk på styrkerne og mulighederne, ikke på svaghederne. Aktivitet og beskæftigelse er vigtige elementer i den sammenhæng”… (Citat: Gerlach).

​Hvilke effekter vurderer vi, at borgeren opnår?

Effekterne ved at arbejde med den kognitive tilgang er flere. Den mest åbenbare er oplevelsen af et øget selvværd og en styrket evne til at kommunikere om oplevelser og reaktioner. Vi oplever bl.a. at borgerne næsten ingen indlæggelser har, og at enkelte borgere på sigt mestrer, at flytte i egen bolig og varetage et beskyttet arbejde, uden eller kun med lidt socialpædagogisk støtte. Ved at kunne minimere, og/eller helt undgå indlæggelser styrkes den enkeltes selvværd, tro på livet og evne til recovery. Angsten minimeres og modet til personlig udvikling styrkes. Tilbagefald, indenfor skizofreni kan udvikle sig til en alvorlig tilstand og være traumatiserende og hæmmende for den enkeltes recovery proces. Det gælder derfor om at undgå tilbagefald.

Effekterne af MI giver de samme resultater med øget tro på livet og fremtiden. Effekterne her vil ofte være meget målbare, idet borgerne arbejder med helt konkrete, og selvformulerede mål.

Hvordan anvender vi opfølgningen på arbejdet med metoden i udviklingen af tilbuddet?

​Vi udvikler og tilpasser kontinuerligt vores tilgang og valg af metode i arbejdet med borgerne. I den kommende udvikling af Egebo kommer vi til at arbejde mere systematisk med opfølgningerne, ved hjælp af bl.a. VUM. Selvom vi allerede er blevet rigtigt gode, vil vi altid gerne blive bedre til at dokumentere og evaluere vores indsats og derved opnå en højere grad af bevidsthed og synlighed omkring det vi gør og det der virker. Ift. den kognitive tilgang er vores mål at implementere de kognitive strukturerede og målrettede øvelser i arbejdet med borgerne.

Implementering af metoderne

I Egebo, har vi gennem årene modtaget undervisning i teorien og metoderne indenfor Kognitiv terapi. I 2013 havde vi 2 kursusdage med Psykiater Christian Frøkjær Thomsen, der underviste i grundprincipperne og gav os supervision og redskaber til at arbejde videre med implementeringen.

I foråret 2019 gennemgik hele personalegruppen grunduddannelsen i Den Motiverende Samtale, der var designet som et læringsforløb, der består af fire dages undervisning suppleret med sideløbende metodesupervision. Uddannelsesforløbet blev afholdt af Tina Haren, cand. Psych, medlem af MINT København.

Vi uddanner os løbende, og arbejder kontinuerligt med at udvikle og implementere tænkningen og metoderne i vores daglige praksis.

Pædagogisk handleplan

Vi tager altid afsæt i den kommunale handleplan og vores pædagogiske handleplan, ud fra en kognitiv miljøterapeutisk- og recovery orienteret tilgang.  

Desuden gør vi brug af terapeutiske arbejdsredskaber som er specifikt orienteret mod at øge motivation i forhold til de håb, drømme  og ønsker borgerne har for deres liv og fremtid.  Dette gør vi med med afsæt i de metoder og  det menneskesyn, der praktiseres i Motivational Interviewing, også kaldet MI, som vi er uddannet i. 

Aftenklubben

I Aftenklubben Egebo er der fællesspisning hver mandag og torsdag aften. Derefter er der social hygge frem til kl. 21. Der kan planlægges ture ud af huset samt øvrige fællesaktiviteter. Aftenklubbet er et tilbud under Dagcentret.

I Egebo har vi mere end 35 års erfaring, og vi er stolte af at kunne sige at vores borgere er fantastisk glade for tilbuddet, hvilket også afspejles i vores årlige feedback i Socialtilsynets kvalitetsrapport.

Back To Top