Skip to content

Mission

​​Vores mission er at skabe et socialpsykiatrisk tilbud, hvor udsatte borgere kan komme sig helt eller delvist, og hjælpes til at leve et godt liv med psykisk sygdom og færre symptomer.

Borgeren inddrages i et respektfuldt og forpligtende samarbejde, med fokus på den enkeltes ressourcer og udviklingsmuligheder. Hver enkelt borger skal opleve et individuelt tilrettelagt, dokumenteret og sammenhængende forløb.​ Egebo har mere end 30 års erfaring med mennesker, der har behov for socialpsykiatrisk støtte.

I Egebo har vi en fælles ambition om, at være blandt de bedste på området til at skabe et sted som vores borgere er glade for, et sted der kan være afsæt for udvikling, håb og drømme om en bedre fremtid.

Visioner

Vores visioner udstikker kursen for hvordan vi vil arbejde med dette, til glæde for borgere, pårørende, medarbejdere, ledelse og samarbejdspartnere. Visionerne er følgende:

  • Borgeren i centrum
  • En tilgang baseret på recovery og rehabilitering
  • Fokus på en forebyggende og opsøgende tilgang
  • En tilgang baseret på kognitiv miljøterapi
  • Sammenhæng i indsatsen, og samarbejde på tværs (bofællesskab, dagcenter/dagtilbud, distriktspsykiatri, egen læge, kommune m.fl.)
  • Minimum af tvang
  • Kompetente, engagerede og glade medarbejdere
  • Stimulerende fysiske rammer
  • Fokus på forskning, udvikling og fornyelse​

Professionalisme og høje ambitioner

I Egebo tilstræber vi et højt niveau af professionalisme i rehabiliteringsarbejdet. Derfor skal de metoder, der udgør fundamentet for vores tilgange være godkendte og evidensbaserede metoder. Vi holder os opdateret omkring udviklingen i metoderne. Metoderne må ikke gå i glemmebogen efter vi har tilegnet os kompetencerne. De skal være synlige og aktive i hverdagen til hver en tid. På den måde bliver vores metoder ikke blot fine ord i vores selvrepræsentation, men en del af en aktiv og virksom del af arbejdet med borgerne i hverdagen.

Vores personale mestrer mange forskellige terapeutiske værktøjer, som bruges i samspil med de mere overordnede tilgange og metoder. Vi tror på et individualiseret og helhedsorienteret rehabiliteringsforløb, hvor respekten for borgernes egne holdninger og følelser er i højsædet.

Egebos høje ambitionsniveau og principper om respekt og empati afspejles i hele bostedets kultur. De fleste borgere som har en tilknytning til Egebo bliver selv katalysatorer for den gode og respektfulde stemning, og tilfredshedsniveauet hos borgerne er højt, hvilket vi er stolte af. Vi er dog alligevel opmærksomme på ikke at hvile på laurbladene, da vi ved at høj kvalitet kommer med vedholdende monitorering og evaluering af det arbejde vi udfører hver dag.

Fokus på forskning, udvikling og fornyelse​

I Egebo vil vi være i konstant udvikling, til glæde og gavn for både borgere, medarbejdere, ledelse og kommuner samt øvrige samarbejdspartnere. Vi skal holde os opdateret i forhold til området, forskning, udvikling og fornyelse. Egebo vil altid stræbe efter at leve op til kravene i lov som socialtilsyn.

Et tilbud af høj kvalitet, er ambitionen i Egebo. Derfor har vi med ansættelse af udviklingskonsulent sikret, at Egebo følger med udviklingen, holdes opdateret og får skabt en kultur, hvor dokumentation og evaluering, uddannelse og høj faglighed gør sig gældende.

​Fokus på en forebyggende og opsøgende tilgang

En forebyggende og opsøgende tilgang kan mindske risikoen for langvarige behandlingsforløb, indlæggelser og udvikling af kronisk psykisk sygdom. Derfor arbejder vi i Egebo med at styrke og videreudvikle en forebyggende og opsøgende tilgang.

Sammenhæng i indsatsen

Egebo skal benytte de redskaber, der findes i lovgivningen, til at fastholde borgere i behandling og positiv udvikling, og sikre gode indskrivnings-­‐, udskrivnings-­‐ og udslusningsforløb i samarbejde med kommunerne, borgerne, psykiatrien og øvrige samarbejdspartnere.

Egebo udarbejder statusbeskrivelser og pædagogiske handleplaner med udgangspunkt i VUM (voksenudredningsmetoden), for at sikre kvaliteten i indsatsen og samarbejde på tværs samt samarbejdet med Socialtilsynet Hovedstaden.

Minimum af tvang​

I Egebo har vi stort set ingen tvang eller magtanvendelser. Vores målgruppe er som udgangspunkt ikke udadreagerende eller misbrugere, hvilket muliggør, at stort set alle voldsomme oplevelser og konflikter kan løses gennem dialog, omsorg, hjælp og støtte. Når tvang anvendes skal det ske så nænsomt som muligt, og borgerens rettigheder skal til en hver tid sikres.

Egebo skal aktivt tilbyde behandling og støtte til de borgere, der ikke formår at tage hånd om deres egen sygdom.  Vi sørger for, at borgeren ikke står alene, når borgeren ikke magter at tage vare på sig selv. I disse situationer kan der forekomme grader af tvang, på den måde at vi er vedholdende og opsøgende i vores tilgang.  Borgerens beslutninger kan i perioder, på grund af sygdom, stå i vejen for udvikling og beskyttelse af sig selv.

”Ingen ønsker tvang, men sygdommen kan tage magten i en sådan grad, at det vil være omsorgssvigt eller direkte farligt ikke at anvende tvang. Den syge har mistet kontakten med virkeligheden og ingen forståelse for nødvendigheden af hjælp og behandling”… (Citat: Gerlach, 2011).

Stimulerende fysiske rammer​

I Egebo skal vi løbende kunne udvikle og fastholde et spændende og givende miljø for borgerne. Egebo skal til en hver tid være et rummeligt og levende sted at være.

​De fysiske rammer skal være tidssvarende og tilstrækkelige i forhold til målgruppens behov og udvikling. Vi har gode fysiske rammer og mange forskellige aktivitetstilbud til borgerne. Stimulerende fysiske rammer øger følelsen af velvære for både borgere, medarbejdere og ledelse.​

​Borgeren i centrum

I Egebo arbejder vi kontinuerligt på at skabe optimale forudsætninger for borgernes indflydelse på eget liv, således at borgerne er aktive medspillere i eget liv og recovery proces. Vi skal til en hver tid kunne tilbyde et dagcenter, som borgerne og deres familier sætter stor pris på.

Dagcentret udgør en særlig rolle i forhold til beskæftigelse og oplevelsen af at have et meningsfuldt tilbud og fællesskab at stå op til. I samarbejde med borgerne udvikler og tilpasser vi løbende aktiviteterne i Dagcentret, med udgangspunkt i den enkeltes behov for udvikling og støtte. Der tages afsæt i handleplanen fra kommunen og den pædagogiske handleplan vi sammen udvikler.

Pædagogisk handleplan

Vi tager altid afsæt i den kommunale handleplan og vores pædagogiske handleplan, ud fra en kognitiv miljøterapeutisk- og recovery orienteret tilgang.  

Desuden gør vi brug af terapeutiske arbejdsredskaber som er specifikt orienteret mod at øge motivation i forhold til de håb, drømme  og ønsker borgerne har for deres liv og fremtid.  Dette gør vi med med afsæt i de metoder og  det menneskesyn, der praktiseres i Motivational Interviewing, også kaldet MI, som vi er uddannet i. 

Aftenklubben

I Aftenklubben Egebo er der fællesspisning hver mandag og torsdag aften. Derefter er der social hygge frem til kl. 21. Der kan planlægges ture ud af huset samt øvrige fællesaktiviteter. Aftenklubbet er et tilbud under Dagcentret.

I Egebo har vi mere end 35 års erfaring, og vi er stolte af at kunne sige at vores borgere er fantastisk glade for tilbuddet, hvilket også afspejles i vores årlige feedback i Socialtilsynets kvalitetsrapport.

Back To Top