Skip to content

Målgruppe

Egebo er godkendt i forhold til følgende målgruppebeskrivelse, af Socialtilsyn Hovedstaden:

​Voksne mennesker i alderen 18-75år, med psykisk funktionsnedsættelse med diagnoser inden for; angst, depression, autismespektrumforstyrrelser, forandret virkelighedsopfattelse og personlighedsforstyrrelse, som ønsker et liv i egen bolig. Dette er ofte borgere, med en diagnose, indenfor skizofrenispektret.

I Egebo arbejder vi med recovery, rehabilitering, Motiverende Samtale og kognitiv miljøterapi. Borgere der indskrives i Egebo må være parate til og have mod på at blive støttet i egen recovery proces og bo i selvstændige lejligheder. Borgere tilbydes maksimal daglig støtte og telefonisk bagvagt om natten.

​Egebo modtager ikke misbrugere og udadreagerende borgere. Egebo Botilbud og Dagcenter er oprettet som et bofællesskab, hvor man kan bo i flere år, og hvor respekt, selvstændighed, tryghed og værdighed er værdier, der er højt prioriteret. Vores værdigrundlag afspejler kulturen i Egebo, både i samarbejdet med borgerne og på tværs i organisationen.

Egen lejlighed

I Egebo får borgerne tildelt egne lejligheder med mulighed for maksimal socialpsykiatrisk behandling og støtte i hjemmet. Vi oplever en øget efterspørgsel fra kommunerne, der efterlyser tilbud som netop Egebo i forhold til socialpsykiatrisk støtte og pleje i borgernes egne hjem. Egebo er således konstrueret på en måde så de fysiske rammer vi tilbyder, i høj grad muliggør vores værdier omkring øget selvstændighed for borgerne.

Dag- og aftencenter

Borgere der visiteres til vores lejligheder i Bofællesskabet har adgang til vores dagcenter som udgør en særlig rolle i forhold til beskæftigelse og oplevelsen af at have et meningsfuldt tilbud og fællesskab at stå op til. I samarbejde med borgerne udvikler og tilpasser vi løbende aktiviteterne i Dagcentret, med udgangspunkt i den enkeltes behov for udvikling og støtte. Aktiviteterne kan både foregå sammen med en medarbejder, alene eller i mindre grupper, eller i større fællesskaber, alt efter behov og formål:

Aktiviteter, borgerne tilbydes i Egebo Botilbud og Dagcenter efter §104:

I nedenstående eksemplificeres nogle af de aktiviteter, som borgerne hyppigst tilbydes i Dagcentret Egebo:

Aktiviteter:

 • Daglige gåture i nærområdet
 • Dagligmorgengymnastik
 • Motion og træning
 • Musikundervisning
 • Tegning og maling
 • Syning og blomsterbinding
 • Elektronik
 • ​Cykelture i Hareskov og omegn
 • ​Udflugter til Zoo, museer, strand m.m.
 • Biograf og teaterture
 • Svømning
 • Fisketure
 • Ridning
 • Drivhus og beplantning
 • ​Café-besøg
 • ​Torsdagskagebord, med bolle- og kagebagning, te og kaffe
 • Aftenklub
 • Kaffeaftaler – en gruppe borgere og en kontaktperson besøger en borger i eget hjem

I Bofællesskabet er der desuden tilbud om sociale aktiviteter såsom; aftenklub 2 gange om ugen, brunch om søndagen samt diverse aften arrangementer og aktiviteter.
Har man psykiske funktionsnedsættelser og ønsker et mere selvstændigt liv, så tæt på normen som muligt er springet fra Egebo til et selvstændigt liv således langt mindre end, hvis borgeren bor på en integreret døgninstitution.​

​Egebo lægger særligt vægt på arbejdet med at styrke og udvikle den enkeltes borgers selvstændighed og relationer. Vi arbejder med tænkningen indenfor rehabilitering og recovery, hvor selvstændighed og relationer er væsentlige i forhold til at kunne styrke den enkeltes recovery proces.
​Borgeren inddrages i et respektfuldt og forpligtende samarbejde, med fokus på den enkeltes ressourcer og udviklingsmuligheder. Hver enkelt borger skal opleve et individuelt tilrettelagt, dokumenteret og sammenhængende forløb i Egebo.

Arbejdet sikres og dokumenteres via statusbeskrivelser og pædagogiske handleplaner, der er udarbejdet ud fra VUM.

​Egebo har udarbejdet en ”Syv fase model”, der er et udviklings- og styringsredskab, der hjælper med at klarlægge den enkelte borgers recovery proces og dermed tilrettelæggelsen af den rehabiliterende indsat. Modellen hjælper den fagprofessionelle med at tage ansvar for struktur og retning i udviklingsforløbet. Modellen er et redskab, der styrker den fagprofessionelles faglighed og bevidsthed i arbejdet. Modellen gør rehabiliteringsarbejdet mere konkret og tydeligt, hvilket øger evnen til at effektdokumentere på indsatsen.

En væsentlig del af arbejdet med at støtte borgerne i deres egen recoveryproces består i arbejdet med at styrke selvstændighed og relationer. Dette sker særligt ved hjemmebesøg, hvor borgerne støttes og opmuntres til at opnå større selvstændighed ift. at holde deres hjem, økonomi, kontakt til offentlige instanser mv. Der arbejdes med psykoedukation, hvor borgerne opnår mere viden om sin sygdom og symptomer samt udvikler redskaber til, hvad borgeren selv kan gøre, når han eller hun oplever at tilværelsen overskygges af sygdom og symptomer.

Visitationsprocedure i Egebo

1. Sagsbehandler, borger eller familie henvender sig til Egebo. Vurderes det, at borgeren tilhører Egebos målgruppebeskrivelse, fremsendes relevante sagsakter på borgeren til Egebo

2. Sagen gennemgås og vurderes af Egebos visitationsudvalg’

3. Vurderes det fortsat at borgeren tilhører Egebos målgruppe inviteres borgeren og dennes sagsbehandler til et besøg, hvor borgeren efterfølgende kan takke ja eller nej til tilbuddet i samarbejde med sin sagsbehandler

4. Ved beslutning om indskrivning inddrages personalet, der læser sagen i Bostedsystemet. Sagen lægges først i Bostedsystemet, når det vurderes at en indskrivning kan finde sted

5. Herefter afholdes der behandlingskonference af borgeren, hvor sagen gennemgås af personale og ledelse. Her findes kontaktpersoner og udarbejdes en pædagogisk handleplan for indslusning, med udgangspunkt i 7 fase modellen.

Pædagogisk handleplan

Vi tager altid afsæt i den kommunale handleplan og vores pædagogiske handleplan, ud fra en kognitiv miljøterapeutisk- og recovery orienteret tilgang.  

Desuden gør vi brug af terapeutiske arbejdsredskaber som er specifikt orienteret mod at øge motivation i forhold til de håb, drømme  og ønsker borgerne har for deres liv og fremtid.  Dette gør vi med med afsæt i de metoder og  det menneskesyn, der praktiseres i Motivational Interviewing, også kaldet MI, som vi er uddannet i. 

Aftenklubben

I Aftenklubben Egebo er der fællesspisning hver mandag og torsdag aften. Derefter er der social hygge frem til kl. 21. Der kan planlægges ture ud af huset samt øvrige fællesaktiviteter. Aftenklubbet er et tilbud under Dagcentret.

I Egebo Botilbud og Dagcenter har vi mere end 35 års erfaring, og vi er stolte af at kunne sige at vores borgere er fantastisk glade for tilbuddet, hvilket også afspejles i vores årlige feedback i Socialtilsynets kvalitetsrapport.

Back To Top